AVG

AVG (algemene verordening Persoonsgegevens).
Hieronder wordt aan u uitgelegd welke gegevens wij van u opslaan. Tevens wordt verteld wat Budgetbureau Maatwerk met deze gegevens doet. Het opslaan en delen van gegevens is in veel gevallen noodzakelijk om de taken van beschermingsbewindvoerder uit te voeren.

De bewindvoerder heeft van de rechtbank de taak gekregen uw geld en goederen te beheren zoals dat in de wet is vastgelegd. Om dit te kunnen doen, moeten bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vraagt Budgetbureau Maatwerk niet telkens om uw toestemming. Budgetbureau Maatwerk beschouwt het als een onderdeel van de taak die de rechtbank geeft.

Verder staat beschreven welke gegevens Budgetbureau Maatwerk opslaat en wie toegang heeft tot die gegevens. Tevens staat beschreven met wie wij de gegevens delen en hoelang we de gegevens bewaren. Tot slot wordt uitgelegd wat u kunt doen als u vindt dat Budgetbureau Maatwerk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

Gegevens van u en gezinsleden.
* Voornamen, achternaam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerservicenummer, burgerlijke staat, woonsituatie en (indien van toepassing ) van uw partner.
* Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres.
* Indien van toepassing namen, geboortedata en burgerservicenummer van de kinderen.
* Identificatiedocument (identiteitskaart of paspoort) van alle gezinsleden, nummer van het document, geldigheidsduur en een scan/foto van het document.
* Login en wachtwoord DigiD; wanneer u die aan ons verstrekt.

Overige betrokkenen.
* Namen, adressen, telefoonnummers van bijvoorbeeld familieleden, hulpverlening, advocaat etc.

Financiële gegevens.
Inkomsten:
* Soort inkomen, toeslagen etc.
* Werkgever, uitkeringsinstantie etc.
* Hoogte bedrag.

Uitgaven:
* Alle varianten van uitgaven (gas water licht, huur verzekeringen etc.) en hoogte van het bedrag.

Schulden:
* Schuldeiser, incassobureau of (gerechts)deurwaarder, hoogte bedrag van de schuld, aflossingsafspraken, restbedrag.

Bankrekeningen:
* Alle bankrekeningen en hoogte van het saldo op de rekening.

Overige informatie.
* Rapportages en indicaties van hulpverlenende instanties .
* Plannen van aanpak, contracten, polissen etc.
* Alle belangrijke mails en brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd zoals bijvoorbeeld de rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, gemeenten etc.
* Notities van alle belangrijke communicatie.

Toegang tot de opgeslagen informatie.
* Alleen Budgetbureau Maatwerk heeft toegang tot de opgeslagen informatie.
* Een keer per jaar vindt er een accountantscontrole plaats. De accountant bekijkt dan een aantal dossiers en maakt hiervan verslag welke wordt opgestuurd naar de rechtbank.
* Op momenten dat Budgetbureau Maatwerk wegens ziekte of vakantie wordt waargenomen, hebben waarnemers toegang tot de informatie, indien dit nodig is.

Aan wie wordt de informatie gegeven?
Alleen Budgetbureau Maatwerk geeft gegevens aan derden, indien nodig. Dit betreft alleen gegevens welke noodzakelijk zijn voor het voeren van een goede bewindvoering.

Toestemming.
Als bewindvoerder zal Budgetbureau Maatwerk zich altijd afvragen of het verstrekken van informatie noodzakelijk en/of wenselijk is. Alleen noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Mag Budgetbureau Maatwerk zomaar informatie delen met iedereen?
Nee, dat mag niet. Helpend kan zijn de uitwisseling van gegevens met hulpverlening, advocaten, familieleden en anderen die betrokken zijn bij u. In dat geval zal Budgetbureau Maatwerk u om toestemming vragen alvorens gegevens uit te wisselen. Pas als u toestemming geeft, deelt Budgetbureau Maatwerk de informatie.

Inzien gegevens.
U mag gegevens inzien voor zover die alleen u zelf betreffen. Om de gegevens in te zien, kunt u een verzoek indienen. Budgetbureau Maatwerk zal u binnen 10 werkdagen in de gelegenheid stellen om uw dossier in te zien. In geval van ziekte of vakantie zal deze periode verlengd worden.

Hoe lang worden persoonsgegevens van u als rechthebbende bewaard?
Uw gegevens worden zolang bewaard als u onder bewind staat. Na afloop van het bewind worden de gegevens nog 7 jaar bewaard.

Waar kunt u terecht als u van mening bent dat niet zorgvuldig met uw gegevens is omgegaan?
Allereerst verwijst Budgetbureau Maatwerk u naar de klachtenregeling van Budgetbureau Maatwerk. Mocht u er met Budgetbureau Maatwerk niet uitkomen, kunt u altijd een klacht neerleggen bij de branchevereniging VeWeVe en of kantonrechter.

Vindt u dat er onzorgvuldig is omgegaan met de opgeslagen gegevens, kan u een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben de mogelijkheid om de situatie te onderzoeken.