Klachten

Heeft u een klacht over Budgetbureau Maatwerk? Dat vinden wij erg jammer.

1. Indienen van klacht.
Tot het indienen van een klacht zijn de volgende personen en organisaties bevoegd
a. onderbewindgestelde
b. zijn of haar echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of levensgezel/levensgezellin
c. zijn of haar bloedverwanten in de rechte lijn of zijlijn tot en met de vierde graad
d. degene die ingevolge artikel 253sa of 253t Boek 1 BW het gezag over een cli├źnt uitoefent
e. zijn voogd
f. de instelling waar onderbewindgestelde wordt verzorgd of die aan onderbewindgestelde begeleiding biedt
g. in het geval van een bewind wegens verkwisting of vanwege het hebben van problematische schulden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin onderbewindgestelde woonplaats heeft.

1.2. Wijze van indiening.
De klacht moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij Budgetbureau Maatwerk. Onder een schriftelijke klacht wordt mede verstaan een klacht, die via digitale weg wordt ingediend. Let er wel op, de klager dient de klacht met zijn of haar handtekening te ondertekenen. U kunt uw klacht versturen naar het onderstaand adres of naar e-mailadres info@bbmaatwerk.nl:
Budgetbureau Maatwerk
T.a.v. de Directie
Postbus 60226
1320 AG Almere

1.3. Inhoud klacht
Een klacht bevat ten minste:
– de naam, het adres en de woonplaats van de klager;
– de naam, het adres en de woonplaats van onderbewindgestelde;
– een duidelijke omschrijving van de klacht in de Nederlandse taal en van de feiten en omstandigheden, waar de klacht betrekking op heeft;
– een dagtekening en ondertekening door de klager;

1.4. Ontvangstbevestiging
Budgetbureau Maatwerk bevestigt binnen een week de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager en informeert de klager over de verdere procedure.
Behandeling
Uw klacht zal binnen 4 weken na datum van ontvangst in behandeling worden genomen. De klager wordt eventueel uitgenodigd voor een toelichting (hoor en wederhoor).
3.1. Beoordeling
De Directie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is. De klacht kan gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond worden verklaard.

2. Niet-ontvankelijkheid
Een klacht is niet-ontvankelijk indien:
– de klacht ook bij de kantonrechter dan wel een ander (arbitraal) gerecht is ingediend
– niet is voldaan aan de in hoofdstuk 2 opgenomen vereisten.

2.1. Hersteltermijn
Indien Budgetbureau Maatwerk van oordeel is dat de klacht niet-ontvankelijk is, stelt hij de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte. Budgetbureau Maatwerk geeft de klager een redelijke termijn om de redenen van niet-ontvankelijkheid te herstellen (voor zover dit mogelijk is), of te motiveren waarom naar het oordeel van de klager de klacht wel ontvankelijk is.

2.2. Beslissing niet-ontvankelijkheid
Indien de klacht ook na de hersteltermijn naar het oordeel van Budgetbureau Maatwerk niet-ontvankelijk blijft, wordt er een definitieve beslissing genomen. De beslissing wordt aan klager gezonden.

3. Registratie van klachten
Budgetbureau Maatwerk zorgt voor de registratie van de klacht. In deze registratie worden in ieder geval de volgende punten vastgelegd:
a. de naam, het adres en de woonplaats van de klager;
b. de naam, het adres en de woonplaats van onderbewindgestelde;
c. de klacht en omschrijving van de feiten en omstandigheden, waar de klacht betrekking op heeft. Met de daarbij behorende dagtekening van ontvangst;
d. een beschrijving van hoe Budgetbureau Maatwerk de klacht heeft behandeld, de beslissing en de datum van afhandeling.

4. Beroepsmogelijkheden
Als klager zich niet kan verenigen met de wijze waarop de klacht wordt afgedaan, dan wel Budgetbureau Maatwerk klager niet binnen de termijn van 4 weken heeft geïnformeerd, kan klager een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de brancheorganisatie voor professionele (beschermings)bewindvoerders Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe). Zie VeWeVe klachtenregelement voor meer informatie.

Top